صورتجلسه یکصدوپنجاه ودومین شورای اسلامی شهرکاشمر
 • شماره جلسه :یکصدوپنجاه ودومین    تاریخ 95.9.16                       ساعت شروع:  18          خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. درادامه به اعضا ءوخبرنگاران تبریک گفتند

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص معرفی آقای مرتضی مسکینی از کارمندان شهرداری جهت عضویت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

   

   

  2

  نامه فرمانداری محترم  شهرستان کاشمر منضم   به یک نسخه صورتجلسه کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی  شهرکاشمر  دررابطه با بندهای از   یکصدوچهل ونهمین صورتجلسه شورای اسلامی مطرح شد.

  درخصوص بند چهار:  مقررشد مصوبه اصلاح و کلمه کسر قید شود

  درخصوص بند شش مصوبه : تامین از محل اعتبارات ماده 17 بودجه شهرداری میباشد

  در خصوص بندهشت صورتجلسه : پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص تامین واجرای                                 آسفالت معابر سطح شهر ( در صورتیکه تهیه قیر به عهده شهرداری باشد ) تا مبلغ 000.000.500.6 ریال   بصورت ترک تشریفات مناقصه با  واگذاری آن به شرکت کیمیا سروش پاسارگاد مجددا مطرح شد ومورد موافقت قرارگرفت

  درخصوص بند نه:  مقررشد پیشنهاد شهرداری اخذ شود.

  درخصوص بند ده:  شهرداری آئین نامه مالی شهرداری را   رعایت نماید

  درخصوص بند دوازده : تامین از محل اعتبارات ماده 41702 بودجه شهرداری میباشد

   

   

  3

  پیشنهاد  شهرداری کاشمر در خصوص تقسط و تخفیف 25 درصدی جرایم ساختمانی آقای محمد موذن  بشرویه مالک ملک واقع در خیابان تیر که به جهت احداث بنای خلاف موضوع به کمسیون ماده 100 ارجاع و جریمه شده است مطرح شد مقرر شد طبق مقررات ومصوبات قبلی شورای شهر   عمل شود

   

   

  4

  صورتجلسه کمیسیونهای مشترک شورای اسلامی  شهر کاشمر مطرح شد وبه شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

  1.   پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به یک نسخه مبایعه نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک به کمیسیون توافقات فی مابین شهرداری و اقای حسین عسکری مطرح شد و به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله : تمامی 79 متر مربع عرصه واقع در مسیر عقب نشینی شش دانگ پلاکهای  تجمیعی دوباب منزل قدیمی به شماره پلاکهای  ثبتی اصلی شهر بخش یک کاشمرواقع در خیابان 17 شهریور 4 نبش چهارراه اول سمت راست  برابرارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به ارزش 000.000.158 ریال                     ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی : صدور پروانه ساختمانی تجدید بنا در بافت فرسوده شهری بصورت زیرزمین 169 متر مربع با احداث رمپ برای پارکینگ  طبقات  وطبقه همکف 169 متر مربع و طبقه اول 169 متر مربع وطبقه دوم 169 مترمرمربع و محاسبه عوارض دیوار کشی و...  و تخفیف در بافت فرسوده  مبلع  000.093.226 ریال که پس از کسر از ارزش عرصه در مسیر عقب نشینی  مبلغ 000.093.68 ریال مابه التفاوت حقوقات شهرداری و5% اموزش پرورش به مبلغ 000.298 ریال مالک مکلف به پرداخت ان میباشد .بیش از این هیچگونه تعهد ومسئولیتی ندارد      .درخواست مالک- واگذاری ملک واقع در طرح عقب نشینی و انتقال سند آن به شهرداری و دریافت امتیاز پروانه ساختمانی در باقیمانده ملک برابر قیمت کارشناسی محترم رسمی دادگستری.

  2.    پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به یک نسخه مبایعه نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک به کمیسیون توافقات فی مابین شهرداری و اقای محمود فولادی مطرح شد و به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله : تمامی 178 متر مربع عرصه مشاعی واقع در مسیر اجرای میلان طرح تفضیلی منشعب از فاطمیه 10 از مدار 10/698 متر مربع سه دانگ  مشاع از شش دانگ پلاک اصلی شهر بخش یک حومه کاشمر واقع در خیابان فاطمیه 10 که پس از اعمال 75.43% قدرالسهم موضوع تبصره سه ماده 101 قانون شهرداریها باقیمانده به مساحت 100 متر مربع  به ارزش 000.000.160 ریال بانضمام تمامی 56.25 متر مربع از مدار 5/82  متر مربع مشاع از مدار 330 متر مربع  شش دانگ پلاک  بخش یک کاشمر واقع در مسیر عقب نشینی خیابان شهید منتظری  جنوبی مقابل دبیرستان الزهرا(س) به ارزش کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 000.460.89 ریال

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی : صدور پروانه ساختمانی تجاری موقت در باقیمانده  سهام مشاع مالک از پلاک اصلی بصورت طبقه همکف به مساحت 64.53 متر مربع و حقوقات حذف پارکینگ و هزینه کارشناسی  و ... مجموعا به ارزش 536.966.148 ریال  که پس از کسر از ارزش عرصه در مسیر عقب نشینی  مبلغ 464.493.100 ریال مابه التفاوت بهای عرصه دو پلاک در مسیر عقب نشینی  را مالک طلبکار میباشد وشهرداری مکلف به اعطاء امتیاز پروانه ساختمانی در دیگر املاک ومستغلات مالک ویا ملک مورد نظر در اینده برابرضوابط ومقررات خواهد بود و شهرداری بیش از این هیچگونه تعهد ومسئولیتی ندارد درخواست مالک- واگذاری عرصه دو ملک واقع در طرح عقب نشینی وانتقال سند آن به شهرداری و دریافت امتیاز پروانه ساختمانی تجاری موقت در باقیمانده ملک برابر قیمت کارشناسی محترم رسمی دادگستری.

  3.    پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به یک نسخه مبایعه نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک به کمیسیون توافقات فی مابین شهرداری وورثه مرحوم حسین سلامتی مطرح شد و به شرح ذیل موافقت شد الف- مشخصات ملک مورد معامله : عرصه قسمتی واقع در مسیر عقب نشینی ومیلان وقسمتی در کاربری آموزشی وباغ ومسکونی  شش دانگ  وسهام مشاع پلاک اصلی شهربخش یک کاشمرواقع در خیابان سلطانیه 7 کوچه باقری 24 (درسنگی قدیم)  به ارزش کارشناس رسمی دادگستری 000.100.748.2 ریال ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی : پرداخت ثمن معامله مستند به حکم انحصار وراثت به وراث ( مالکین قهری) بصورت اقساطی خواهد بود                درخواست مالک- واگذاری ملک واقع در طرح  وانتقال سند آن به شهرداری و دریافت ثمن ملک برابر قیمت هیئت کارشناسی کارشناس محترم رسمی دادگستری

  4.    پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به یک نسخه مبایعه نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک به کمیسیون توافقات فی مابین شهرداری و اقای حسن گلشن ابادی مطرح  وموافقت نشدالف- مشخصات ملک مورد معامله : تمامی 80./20  متر مربع عرصه مشاع واقع در مسیر عقب نشینی خیابان قائم بانضمام 30.1 متر مربع عرصه مشاع  عقب نشینی از کوچه ضلع شمال ملک از مدار 91.244 مترمربع شش دانگ پلاک  ثبتی 1218 اصلی شهر بخش یک کاشمر واقع در خیابان قائم دست چپ نرسیده به پل کال اب قلقلی سابق  به ارزش کارشناس عرصه در مسیر عقب نشینی  حاشیه خیابان قائم  توسط شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 000.800.1249 ریال

  با توجه به اینکه مالک تقاضای انجام عقب نشینی را موکول به آینده  نموده لذا با پیشنهاد مذکور مخالفت گردید

  5. پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه فی مابین شهرداری وخانم سکینه طباطبایی به وکالت عباس اسحق ابادی درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101 اصلاحی   قانون   شهرداریها  جهت افراز از پلاک اصلی واقع  دربلوار بهشتی جنب پمپ بنزین  به مساحت 18/15  متر مربع و از قرار هر متر مربع  به مبلغ 000.500.2 ریال  مطرح شد. ومورد موافقت  قرار گرفت

  6. پیشنهاد شهرداری کاشمر  منضم به توافقنامه شهرداری واقای محمد یوسفی درخصوص  پرداخت عوارض تبصره 3 ماده 101 اصلاحی   قانون   شهرداریها  جهت افراز از پلاک واقع  در جانبازان  11 قطعه چهارم شمالی به مساحت 846متر مربع و از قرار هر متر مربع  به مبلغ 000.500./2 ریال  مطرح شد. ومورد موافقت  قرار گرفت

  7. پیشنهادشهرداری کاشمر  منضم به درخواست اقای حجی علی اخرتی مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها جهت انتقال اب از ضلع  شمال  ابتدای راه مغان به ضلع جنوب به متراژ 25 مترمطرح شد نظر باینکه زمین قبلا سابقه آبراه داشته تا هنگامی که در زمین کشت وزرع صورت میگیرد می تواند ازآبراه بدون اجاره استفاده نماید

  8. پیشنهاد شهرداری کاشمر  درخصوص تقسیم  مبلغ 000.000.500 ریال موضوع بند هفت از یکصدوپانزدهمین صورتجلسه شورای شهر مطرح شد نظر باینکه کلیه بدهی مستاجرین بازار روز توسط اقای علوی پرداخت شده و جهت کمک به نامبرده همچنین نامه شماره شهرداری کاشمربرابرتقاضای اقای ارش علوی  صورت گرفته لذا مبلغ بخشودگی مربوط به آقای ارش علوی میباشد

  9. پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص اصلاحیه قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری وجنگل سیدمرتضی (ع)  به اقا ی محمد ماه نسایی مطرح شد  مقررشد طبق  قرارداد واستعلامهای بعمل آمده اقدام شود

  10. پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص تدوام عملیات اجرای آسفالت و مجوز ترک تشریفات جهت اسفالت  با قیر اختصاصی برای پروژه های فی مابین راه وشهر سازی وشهرداری که از طریق شرکت پوشش راه سابق ( کیمیا سروش پاسارگاد) براساس  قیمت قبلی ( بند پنج از یکصدوچهارمین صورتجلسه شورای شهر )  مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت

  11. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست اقای حسین محبی  در خصوص واگذاری قطعه زمین نبش جمهوری 10 جهت احداث گلخانه  وفروش محصولات گلخانه ای مطرح شد ضمن مخالفت مقررشد وفق مصوبات قبلی موضوع ردیف سه بند هشت از یکصدودهمین صورتجلسه شورای شهرعمل شود

  12. پیشنهاد کاشمر   در خصوص تقاضای شرکت پویا اتحاد شرق کارگزار بافت فرسوده و پروژه های محرک توسعه شهری مبنی بر تداوم پیگیری ها برای رفع مشکل مسکن مهر از طریق وزارت راه وشهرسازی و اجرای

  الف- اجرا عملیات اسفالت معابر به مساحت 260 هزار مترمربع  وبراورد 52میلیون ریال که پیشنهاد شهرداری  کار بصورت ترک تشریفات اجرای 260 هزارمتر مربع اسفالت به شرکت کیمیا سروش پاسارگاد  به نحوی که مانند پروزه های مشارکتی از قیرتخصیصی وزارتراه وشهرسازی استفاده وبه ازای هر تن 380 هزار ریال تهاتر گرددمورد موافقت قرار گرفت

   ب) اجرای ابنیه فنی پیاده روسازی  به مساحت 2/2 هکتار و اصلاح وتکمیل جدولگذاری وبلوارها ومیادین واجرای پلها  به میزان 50 میلیاردبرآورد شده که با احتساب 50 درصد مشارکت لازم است حدود 25 میلیارد ریال توسط راه وشهرسازی و25 میلیارد ریال توسط امکانات وتوانمندیهای شهرداری تامین واجرا گردد که پیشنهاد شهرداری در خصوص  این ردیف اجرای جدولگذاری پلهات وبلوارها ومیادین وپیاده راهها  بصورت ترک تشریفات با پیمانکاری که مورد تایید راه وشهرسازی وحاضر به تهاتر زمین ویا قیر باشد موافقت شد

  ج ) اجرای فضای سبز وپارکهای  ناحیه ای ومحله ای نیز به مساحت حدود 13 هکتار مبلغ یکصد میلیارد ریال برآوردمی شود  که با احتساب میزان مشارکت 65 میلیارد ریال  راه وشهرسازی و بهمین میزان امکانات وتوانمندیهای شهرداری بکارگیری خواهد شدکه طرحهای مربوطه نیز تهیه شده است که پیشنهاد شهرداری از طریق ترک تشریفات بصورت موردی چون چندین پارک هستند (به شرح ذیل) با پیمانکاری که حاضر به تهاتر با زمین ویا قیر باشند عمل گردد مورد موافقت  قرارگرفت

  عنوان پروژه

  مساحت

  هزینه اجرای ابنیه فنی وتاسیسات (میلیون ریال)

  پیشنهاد

  بوستان ناحیه ای مسکن مهر

  5.3هکتار

  000.25

  واگذاری بصورت ترک تشریفات

  بوسیتان ضلع غرب مسجد خاتم اانبیاء

  یک هکتار

  000.10

  واگذاری بصورت ترک تشریفات

  پارکهای محلی

   هکتار

  000.20

  به صورت امانی توسط شهرداری انجام شود

   

  تبصره : مسکن وشهرسازی قراردادها را امضاء و تعهدات را تضمین نماید وبعد از تضمین  قرارداد، شهرداری وارد   عمل شود

  تبصره دو: مسئولین کمیسیونهای عمران وشهرسازی  بعنوان ناظر ، اجرای صحیح قرارداد را نظارت نمایند

  تبصره سه: وقتی قرارداد توسط مسکن وشهرسازی عملیاتی شد مبلغی که با پیمانکاران منعقد می شود  آن پیمانکار مورد نظر  ومبلغ تعیین شده در قرارداد باید به تصویب شورای شهر برسد 

  13. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به پرونده مربوط به ملک واقع در بلوار مطهری که توسط آقای فرزین وقف شبکه بهداشت ودرمان شده مبنی براینکه تقاضای انتقال سند یک باب واحد تجاری و اعمال تخفیف عوارضات به مبلغ 000.000.210 ریال مطرح شد ومخالفت گردید

  14. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به نامه مدیریت شبکه بهداشت ودرمان درخصوص جانمایی مراکز و پایگاههای خدماتی شهر در مناطق کمتر برخوردار بصورت اجاره زمین طویل المدت 99 ساله از اراضی دراختیار شهرداری  مطرح شدبا توجه باینکه املاک شهرداری مختص زمینهای معوض ودر طرحها میباشدوبا پیشنهاد فوق  ملک از ید شهرداری خارج میگردد مورد موافقت قرار نگرفت.

  15. پیشنهاد شهرداری کاشمر منضم به درخواست مسعود بیجندی مدیر عامل شرکت پارس اب درخصوص سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه تفریحی ورزشی مطرح شد مقررشد برابر پاراگراف سوم  بند چهار   از یکصدوپنجاه ویکمین صورتجلسه شورای شهر  عمل شود

   

   

  5

  پیشنهاد شماره 7157/12/95 مورخ 13/9/95شهرداری درخصوص در خصوص نامه شرکت تعاونی دامداران مربوط به میدان دام وقرارداد منعقده ،  آقای مهندس صمیمی در جلسه شورای شهر شهرحضوریافتند و توضیحات کاملی بیان کردند  با عنایت به بند 18 ماده 55 قانون شهرداریه ( میدان دام در اختیار شهرداری است)  قرارداد فی مابین شهرداری وشرکت تعاونی دامداران در قالب بهره برداری با شرکت تعاونی بوده و صاحب امیتاز میدان دام کما فی سابق در اخیتار شهرداری میباشد وصرفا تعاونی دامداران بعنوان بهره بردارمیباشد.

   

   

  6

   شهرداری کاشمردر خصوص تقاضای   قبر رایگان  در بهشت بقیع مطرح شدومورد  موافقت قرارگرفت

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 2 ماه پیش