چهارمین صورتجلسه شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  

   بسمه تعالی

  شماره جلسه :چهارمین     تاریخ 96.6.14                                  ساعت شروع:  18          خاتمه 22

   

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای اسلامی   شهر ضمن خیر مقدم به اعضاء ، دستور کار جلسه را بررسی نامه های واصله از شهرداری پاسخ شهردار محترم کاشمر به سوالات  اعضای محترم شورا  و  ارائه برنامه های آینده شهردار  عنوان کردند

   

   

   

   

  ردیف

  مصوبات

   

   

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شماره شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و خانم فاطمه موحدیان مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  تمامی 57.68 متر مربع عرصه ششدانگ یکباب مغازه  در مسیر عقب نشینی پلاک ثبتی 5اصلی شهر بخش یک کاشمر  به آدرس خیابان شهید بهبودی  چهارراه شهید منتظری  دست چپ به ارزش  کارشناس رسمی 000.120.097.1 ریال  

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی :   بمنظور تسریع در اجرای  طرح و مساعدت با مالک  پرداخت  ثمن معامله در اجرای بند چهار از جلسه 162 شورای اسلامی شهرکاشمر  توسط خریدار به مبلغ 000.000.100.1 ریال

   درخواست مالک- واگذاری عرصه ملک  خود واقع  در طرح عقب نشینی  به شهرداری و دریافت بهای  ملک برابر قیمت مندرج در بند یک مبایعه نامه  

   

   

   

  2

  پیشنهاد شهرداری کاشمردرخصوص ملک مشاع از پلاک ثبتی 3490 فرعی از 418  فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمرواقع در حاشیه دادگستری  که پس از ساخت وپرداخت حقوقات  وششدانگ نمودن ملک دراجرای ماده 101 اصلاح قانون شهرداریها نسبت به افراز اقدام نموده  قسمتی از ملک در مسیرتعریض معبر بوده که از ضلع شمال مساحت ملک در مسیر 75.38 متر مربع تایید ومالک بدون دریافت هیچگونه امتیازاتی ، سندآن بنام شهرداری منتقل  نموده اند. اداره ثبت پس از ترسیم کروکی مساحت مورد تایید شهرداری مساحت آن کم شده است که ملک درمسیر از 75.38 متر مربع به 15.36 متر مربع تقلیل نموده  که پس از بررسی مجدد بر طرح تفصیلی رعایت شده وتجاوزی به معبر صورت نگرفته وقطعات دیگر نیز مساخت ان از مساحت نقشه مورد تایید شهرداری کمتر شده است لذا مساحت 60.2 متر مربع از سند انتقال کسر شده که این مساحت میبایست اقاله گردد مطرح شدو مورد موافقت قرارگرفت.

   

   

   

  3

  پیشنهاد شماره شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و آقای تیمور تیمورزاده و محمد سعیدی مغانی و خانم پروین قدس ورزنده مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله تمامی 20.90مترمربع عرصه واقع در مسیر عقب نشینی از شش دانگ پلا کهای ۸ و ۹و10و11و12و13واز 2582 اصلی شهر بخش یک کاشمر واقع در خیابان مدرس حاشیه  - بعد از مدرس ۹ به ارزش کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری،هر مترمربع بلغ  000.000.53 ریال به ارزش کلی  000.600.992.4 ریال (چهار میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون  و ششصد  هزار ریال )

   مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطائی به عنوان ثمن معامله . صدور پروانه ساختمانی تجاری بصورت همکف بطوریکه در باقیمانده پلاک ۹، ۱۰، ۱1 از 2582 اصلی به مساحت ۳2 متر مربع ویک واحد تجاری به مساحت 30 متر مربع  در پلاک ۸ فرعی از ۲۵۸۲ اصلی و پلاک ۱۲ فرعی که  احدائی است فقط ملک در مسیر انتقال میگرددکه با توجه به احداثی بودن  این واحد از ۵ متر عقب نشینی که بنام شهرداری منتقل می شود. مالک موظف به رعایت عقب نشینی  یک متر انتهای عقب نشینی برابر  مجاورین و طبق اعلام  شهرداری درآینده بدون هیچگونه هزینه ای می باشد. و پلاک 13 فرعی از 2582 اصلی متعلق به اقای سعیدی  به جهت اینکه از ضلع شمال پلاک اقای تیمورزاده  بایشان به همین میزان ملک  درمسیر قبلا ملک از پلاک 16 فرعی از 2582 اصلی واگذار نموده اند لذا مساحت در مسیر حاشیه را به عمق 4 متر بنام شهرداری انتقال داده و برابر گواهی داده شده به شهرداری  امتیازات  واگذار می گردد. پروانه های صادره ، محاسبات عوارضات پذیره و غیره همچنین کسر تخفیف 27% جمعا به ارزش 500.901..4 ریال و 5% آموزش و پرورش به ارزش 000.340.11 ریال که در نهایت با ارزش ملک در مسیر تهاتر میگردد

  ج- درخواست مالک  واگذاری ملک واقع در طرح عقب نشینی به شهرداری و انتقال سند بنام شهرداری و دریافت امیتاز پروانه ساختمانی تجاری در باقیمانده ملک برابرنظریه کارشناس رسمی ./

  تبصره: با توجه به عدم تایید  تخفیف 27دصدی  با تخفیف 27 درصدی مخالفت گردید

   

   

   

  4

  پیشنهاد شهرداری کاشمر   در خصوص فروش زمین  واقع در بلوار جانبازان با 10% زیر قیمت پایه  مطرح شددر صورتیکه وجه بصورت نقدی پرداخت شود همچنین بارعایت آیین نامه مالی و معاملاتی با پیشنهاد مذکور موافقت گردید

   

   

   

  5

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص خرید یکدستگاه صندوق شوی تمام مکانیزه با هزینه تقریبی دو میلیارد ریال  مطرح شد.مقرر شد دراین خصوص بررسی بیشتر بعمل آید  و در جلسه آتی مجددا مطرح واتخاذ تصمیم شود

   

   

   

  6

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به تصویر نامه مدیریت محترم میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری مبنی بر استفاده از    زیرزمین پاساژ شهرداری  جهت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی از عید سعید غدیر به مدت 10 روز مطرح شد ومورد موافقت قرار گرفت

   

   

   

  7

  پیشنهاد شماره2842/11/96مورخ11/4/96 شهرداری منضم به یک نسخه مبایعه   نامه و فرم خلاصه وضعیت ارجاع ملک فی مابین شهرداری و خانم فاطمه طباطبایی مطرح  شد و  به شرح ذیل موافقت شد

  الف- مشخصات ملک مورد معامله :  تمامی 903  متر مربع زمین مشاع باغ از مدار 2732 شش دانگ پلاک ثبتی 198.3027 اصلی  شهر بخش یک کاشمر  واقع در خیابان فاطمیه 2 مقابل درب ورودی باغمزار به ارزش کارشناسی  رسمی دادگستری به ارزش 000.000.709.2ریال                    

  ب-مشخصات کامل معوض یا امتیازات اعطایی :   کسر ثمن معامله از بدهی نامبرده درپرونده شماره 1170 به مبلغ 250.719.533 ریال وپرونده شماره 66754 به مبلغ 288.895.39 ریال بانضمام واگذار ی یک قطعه زمین معوض مسکونی قطعه اول زمین موقوفه به شماره پلاک تجمیعی 4048 و4049 . 2604 . 2605 /3027 اصلی  بخش یک حومه کاشمرمشاع به مساحت 33/273 متر مربع واقع درجمهوری 45 دست چپ  شمالی به ارزش 1.421.316.000 ریال مجموعا به ارزش 538.930.994.1 ریال که پس از ارزش عرصه درمسیر عقب نشینی  مبلغ 462.069.714ریال ما به التفاوت بهای عرصه  در مسیر را مالک از شهرداری بستانکار میباشد که با بدهی های دیگر      ا ملاک ومستغلات مالک محاسبه خواهد شد    وبیش از این شهرداری هیچگونه تعهد ومسئولیتی نخواهد داشت.

   درخواست مالک- واگذاری ملک واقع  در طرح پارکینگ به شهرداری و دریافت زمین  معوض وتهاتر با بدهی های دیگر املاک ومستغلات خود  وانتقال سند بنام شهرداری برابر قیمت کارشناس  رسمی دادگستری

   

   

   

  8

  پیشنهاد شهرداری کاشمر در خصوص بهره مندی شهروندان از تخفیف 27 درصدی  حقوقات وبدهیهای ساختمانی از 15.6. 96   لغایت مهرماه 1396 مطرح شد با پیشنهاد مذکور   مخالفت گردید

   

   

   

  9

  پیشنهادهرداری کاشمردر خصوص  واگذاری 50 غرفه در محل    سیدمرتضی  با شرایط یکصدمیلیون ریال رهن  از طریق برگزاری مزایده مطرح شد.با یکصدمیلیون  ریال رهن  وتعیین قیمت پایه توسط کارشناس رسمی از طریق برگزاری آگهی مزایده موافقت شد.

   

   

   

  10

  پیرو سومین صورتجلسه شورای اسلامی شهر کاشمرآقای مهندس سلیمانی شهردارمحترم کاشمر  در جلسه حضور یافتند  ابتدا ایشان گزارشی از راهبردها و سیاست‌های شهرداری کاشمر در چشم‌انداز شهر و شهرداری کاشمر در افق 1400 پرداختند. پس از ده دقیقه تنفس سوالاتی که برابر صورتجلسه قبلی تا 12.6.96 به شورای شهر واصل شد بود و دراختیار آقای شهردار قرار گرفته بود  مطرح وآقای شهردار  پاسخ کاملی به سوالات  دادند . درادامه آقایان مهندس احمد غزنوی ، آقای میثم خزاعی ومهندس اسماعیل پور  نیز سؤالاتی را بصورت شفاهی و جداگانه درزمینهٔ فعالیت‌های عمرانی، جذب نیرو و سایر حوزه‌ها مطرح کردند و شهردار نیز در فضایی آرام به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند. قبل از پاسخ به سوالات  آقای مهندس خباززاده  با توجه به طولانی شدن  زمان جلسه موضوع را متذکر شدند ولی اعضاء  برادامه دادن جلسه  تأکید کردند. پس از پاسخ سوالات در خصوص  تعیین تکلیف مدیریت  شهری وانتخاب شهردار  نظرخواهی شد  و تعدادی از اعضاء ( آقایان احمد غزنوی ، علی اسماعیل پورو  میثم خراعی ) خواستار برگزاری ادامه کار در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 15.6.96 شدند ولی  با توجه باتمام مذاکرات واینکه اکثر اعضاء موافق انتخاب شهردار درهمین جلسه  بودند   لذا دستور توزیع برگه های رأی گیری  داده شد . همزمان با اعلان توزیع برگ رأی  احدی از اعضاء ( آقای احمد غزنوی)  قبل از  توزیع برگه های رأی  از جلسه بیرون رفتند و شش عضو دیگر نسبت به  دریافت برگ اخذ رأی اقدام کردند .

  در ادامه آقایان  ( محمد خباززاده ، محمدصادقی ، یعقوب گل محمدی و حسن اعمی) اقدام به انشای  رأی کردند و آقایان  میثم خزاعی وعلی اسماعیل پور   برگه  های رأی خود را به بیرون از جلسه بردند.  در ادامه جلسه و پس از شمارش آراء  آقای  مهندس جعفر سلیمانی  شهردار فعلی کاشمر   با 4 رأی ( چهار ) موافق به سمت شهردار کاشمر  انتخاب شدند.

   

  باستناد ماده 90 قانون تشکیلات وظایف  وانتخابات  شوراهای اسلامی  کشور وانتخاب شهرداران  کلیه مصوبات  شورای شهر در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورداعتراض هیأت  تطبیق مصوبات شورا با قوانین قرا نگیرد لازم الاجرا است

  زمان جلسه بعد : روز سه شنبه مورخ         21. 6 .96                                            ساعت 18

   

   

   

  محمد صادقی                   یعقوب گل محمدی              حسن اعمی         علی اسماعیل پور

   

   

   

  احمد غزنوی                           میثم خزاعی                          محمدخباززاده

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397 | 2 ماه پیش