کاشت نمادین گل و درختچه به مناسبت آغاز هفته درختکار توسط مدارس و مهد کودکهای سطح شهر