میدان زیبای هنر خدمتی دیگر از شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر