بازدید اعضای شورای اسلامی و شهردار کاشمر ازبرخی پروژه های عمرانی