شهردار کاشمر از مورد موافقت قرار گرفتن شش طرح پیشنهادی شهرداری توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد.