صورت جلسه چهل ودومین و ششم شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

  شماره جلسه :چهل ودومین    تاریخ97.3.22                      ساعت شروع:  17                      خاتمه 20

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

  نطق پیش از دستور

  ردی

   

   

   ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   زینت   بخش جلسه شد. در ادامه آقای مهندس خباززاده  رئیس محترم شورای شهربه اعضا خیر مقدم گفتندپیرو هماهنگیهیا قبلی اقای مهندس سلمیانی شهردار محترم کاشمر جهت پاسخگویی به سوالات در جلسه شورای شهر حضوریافتند ابتدا اعضای شورای شهربایشان خیرمقدم گفتند

  درادامه اقای مهندس سلیمانی در پاسخ به 30 سوال مطروحه پاسخگویی را بشرح ذیل بیان نمودند

   

   

   

   

  مصوبات

   

   

   

   

   

   

  سوال 1 :

  علت عدم رعایت قانون 67 شهرداری ها در مورد بازه زمانی ارائه بودجه و نحوه ارائه آن

  پاسخ  :

  الف :بند 1 در خصوص رعایت ماده 67 قانون شهرداری ها به استحضار می رساند شهرداری ها مکلفند بر اساس بخشنامه بودجه که هر سال توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ می نماید نسبت به تنظیم بودجه اقدام نماید از طرفی هر ساله در بخش نامه بودجه شهرداری ها وزارت کشور الزام می نماید تا بودجه را بر اساس دستورالعمل اصلاحی روش تنظیم بودجه شهرداری ها اقدام نمایید ( منجمله بند 6 تنظیم بودجه سال 97 ) با عنایت به اینکه دستورالعمل مربوط بسیار فنی بوده و نیاز به برگزاری کلاس توجیهی در کل کشور می باشد استانداری محترم خراسان رضوی جلسه توجیهی تهیه بودجه را در تاریخ 29/9/96 در شهر تایباد ( تصویر پیوست ) برگزار که دو تن از کارشناسان مرتبط این شهرداری در تاریخ 29.1.96 شرکت کرده اند که طبق گزارش کارشناسان اکثر مسئولین بودجه حاضر در جلسه به تاخیر ارسال دستورالعمل و تاریخ برگزاری دوره اعتراض که مسئولین اظهار نموده اند که دستورالعمل به موقع از وزارت کشور واصل نشده که این شهرداری بلافاصله بعد از برگزاری دوره آموزش فوق الذکر نسبت به تهیه پیش نویس بودجه اقدام نموده است عنایت دارید که بودجه شهرداری موظفند خود را تا اخر دیماه به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند علیرغم این شهرداری بودجه عمرانی خود را در تاریخ 30.11.96 به شورای اسلامی اعلام نمودند . که قبل از آن نیز طی بهمن ماه مسئول محترم کمیسیون بودجه حداقل 5 جلسه هماهنگی با کارشناسان شهرداری برگزار نموده اند .

  ب :فرایند تفریغ بودجه به استناد ماده 67 اینگونه می باشد که عملکرد شهرداری باید توسط حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر حسابرسی گردیده  شورای شهر از روئیت گزارش حسابرس و رسیدگی به آن نسبت به تصویب آن اقدام نماید بدیهی است که شهرداری باید تفریغ خود را بر اساس بخشنامه بودجه که برای شهرداری های کل کشور الزامی می باشد تهیه و به شورای اسلامی شهر تقدیم نماید شهرداری کاشمر تفریغ بودجه سال 95 را طی نامه شماره 2851 مورخ 12.4.96 به شورای محترم اسلامی تقدیم کرده است  . به استناد بخشنامه بودجه سنواتی سازمان وابسته به شهرداری مکلفند تفریغ پیشنهادی خود و سازمان های وابسته را تا پایان خردادماه به شهرداری تحویل و شهرداری حداقل 15 روز مهلت دارد تا تفریغ بودجه سازمالن را با شهرداری تلفیق و به شورا تقدیم نماید

  ج : اصلاح متمم بودجه :

     به صراحت  ماده 67 قانون شهرداری ها برای ارائه اصلاح و متمم بودجه به شورای اسلامی شهر مهلتی مشخص نشده است فلذا در صورت ضرورت شهرداری ها می تواند در هر مقطع اصلاح متمم را به شورای اسلامی شهر تقدیم می نمایدند .یادآموری می گردد بودجه پیشنهادی شهرداری تحویل رئیس محترم کمیسیون بودجه شورا گردیده است که نامبرده با کارشناسان شهرداری در محل شهرداری ، مرکز پژوهش ها جلسه برگزار و توضیحات لازم ارائه شده است و ریاست محترم کمیسیون در موعد مقرر به شورای محترم اسلامی شهر تقدیم نمود و مهمترین علل فرایند تاخیر در تصویب بودجه شد .

  * کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نمایدمستندات :

  1- نمودار بودجه و تفریق سال های 1390 تا 1397

  2- نامه شماره 16763/7 مورخه 02.05.91 ارسال تفریق بودجه 90

  3- نامه شماره 15739/7 مورخه 13.07.92 ارسال تفریق بودجه 91

  4- نامه شماره 6716/7  مورخه  01.04.93 ارسال تفریق بودجه 92

  5- نامه شماره 3237/7 مورخه 08/02/94. ارسال تفریق بودجه سال 93

  6- نامه شماره 1376/7/95 مورخ 30/02/95 ارسال تفریق بودجه سال 94

  7- نامه شماره 2851/5/7/96 مورخ 12/04/96 ارسال تریق بودجه سال 96

  8- تفریق بودجه سال 90

  9- نامه شماره 41895 مورخ 23/08/95 موضوع بخشنامه بودجه سال 96 شهرداری های کشور

  10- نامه موضوع شرکت در دوره آموزشی (ویژه بخشنامه بودجه سال 97 و تعرفه عوارض)

  11- اصلاحیه ، نامه شماره 29166/42/38 مورخ 21/09/96 دفتر امورشهری و شورا در خصوص بخشنامه بودجه 97 و تعرفه عوارض

  سوال 2 :علت عدم رعایت ماده 71 قانون شهرداری ها

  پاسخ :در خصوص ماده 71 قانون شهرداری ها

  شهرداری می بایست عملکرد 6 ماهه خود را به شورای اسلامی شهر تقدیم نماید اما این عملکرد باید توسط حسابرس از میزان انطباق هزینه کرد بررسی به شورای اسلامی شهر تقدیم گردد . متاسفانه به علت عدم معرفی حسابرس توسط شورای محترم اسلامی شهر امکان بررسی اسناد مالی تا پایان 6 ماهه اول میسر نگردیده است فلذا علیرغم اینکه اسناد حسابرسی نشده بود شهرداری گزارش عملکرد 6 ماهه سال 96 را طی نامه به شورای شهر تقدیم می نماید بدیهی است در صورتی شورای محترم اسلامی شهر گزارش عملکرد را تصویب نمود آن وقت شهرداری موظف به اعلام عمومی می باشد .و علیرغم آن تغییرات شورای محترم اسلامی شهر جهت استحضار آمار درآمد و هزینه 9 ماهه نیز طی نامه شماره 13456 به شورای اسلامی تقدیم شده است و آمار درآمد و هزینه عملیات مالی را تا پایان دی ماه 96 طی نامه شماره 663 تقدیم شورا شده است .*ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید . مستندات :

  1- نامه شماره 9071/5/7/96 مورخ 23.09.96 ؛ فهرست آمار و درآمد و کاربرگ عملیات مالی تا پایان شهریور 96

  2- نامه شماره 13456/5/7/96 96 ؛ فهرست آمار و درآمد و کاربرگ عملیاتی مالی 9 ماه اول سال 96

  3- نامه شماره 663/5/7/97 مورخ 29.01.97 ؛ فهرست آمار و درآمد و کاربرگ عملیات مالی تا پایان دی ماه 96

  4- نامه شماره 6394/5/7/95 مورخ 15.08.95 ؛ فهرست آمار و درآمد و کاربرگ عملیات مالی تا پایان مهر 1395

  سوال 3 : علت عدم رعایت ماده 79 قانون شهرداری ها

  پاسخ :به پیوست نامه ها ارسال طی سال 95 و 96 ارائه می گردد .

  در خصوص ارسال حساب درآمد و هزینه منتهی به 15 ماه بعد همانطور که استحضار دارید وفق بخشنامه بودجه سال 96 مسئول محترم امور مالی که منصوب شورای محترم هستند راسا توسط شورای محترم مامور به انجام امور بودجه ای نموده اند . و تاخیر بوجود آمده از وظایف مستقیم امور محترم مالی بوده است . البته طی 50 ماه گذشته نیز هیچگاه ایرادی به گزارشات ماهانه چه در شورای محترم قبل و شورای فعلی نداشته اند . که خود گویای دقت نظر اعضای گرانقدر شورا در گذشته و حال بوده است و همین عملکرد شهرداری بوده است .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید .مستندات :

  1- نامه شماره 9071/5/7/96 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان شهریور ماه 1396

  2- شماره نامه 663/5/7/97 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان دی ماه 1396

  3- نامه شماره 1464/5/7/95 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان اسفند ماه 1395

  4- نامه شماره 10/313/5/7/95 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان بهمن ماه 1395

  6- نامه شماره  مورخ 15.10.95 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان آذر ماه 1395

  7- نامه شماره ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان آبان ماه 1395

  8- 95 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان مهر ماه 1395

  9- ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان شهریور 1395

  10 –فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان مرداد ماه 1395

  11 ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان تیرماه 1395

  12- فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان خرداد ماه 1395

  13- ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان اردیبهشت ماه 1395

  14- ؛ فهرست آمار و درآمد و هزینه و کاربرگ عملیات مالی تا پایان فرودین ماه 1396

  سوال 4 :علت عدم رعایت ماده 35 آیین نامه بودجه ریزی شهرداری هاپاسخ :آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه بودجه ریزی شهرداری ها تا کنون به شهرداری واصل نگردیده است چنانچه سوال کننده محترم نسخه آیین نامه مربوطه را در اختیار دارد به شهرداری تحویل تا پس از بررسی پاسخ قانونی تقدیم گردد  .

  مستندات :

  1- احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر

  سوال 5 :

  علت عدم رعایت ماده 36 آیین نامه بودجه ریزی شهرداری ها ؟

  پاسخ :آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه بودجه ریزی شهرداری ها تا کنون به شهرداری واصل نگردیده است چنانچه سوال کننده محترم نسخه آیین نامه مربوطه را در اختیار دارد به شهرداری تحویل تا پس از بررسی پاسخ قانونی تقدیم گردد  .

  سوال 6 :علت عدم رعایت ماده 47 آیین نامه مالی شهرداری ها

  پاسخ :در اجرای ماده 47 آیین نامه مالی قانون شهرداری ها کلیه املاک اختصاصی و عمومی شهرداری سال 1396که با مالکین آن منتج به گردیده و همچنین سنوات قبل از آن نسبت به ثبت املاک و دریافت اسناد مالکیت آن از اداره اسناد و املاک و اسکن در سامانه شهرسازی اقدام نموده ایم که تعدادی از اسناد دریافتی به عنوان نمونه مزید استحضار به پیوست تقدیم میگردد

  مستندات :

  1- تعدادی از اسناد مالکیت زمین شهرداری کاشمر به توجه به گزارش مسئول املاک شهرداری

   سوال 7 :علت عدم رعایت ماده 34 آیین نامه مالی شهرداری ها ؟

  پاسخ :در خصوص ماده 34 آیین نامه مالی ؛ برار آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات کلیه درآمدهای شهرداری برابر مقررات ابتدا به حساب درآمد شهرداری واریز و نسبت به هزینه کرد و اقلام موجود است در صورتی که مصداق وجود دارد اعلام نمایید تا پس از بررسی مراتب تقدیم گردد

  سوال 8 :علت عدم رعایت تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداری ه

  پاسخ :در خصوص تبصره ماده 78 در سال 1396 هیچگونه وجوهی از حساب سپرده برداشت خلاف قانون انجام نشده است در صورت مصداق موضوع را اعلام نمایید . 

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1-                                                               احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر

  سوال 9 :

  1-                          علت عدم رعایت مورد 5 بند د فصل 3 از بخشنامه بودجه سال 97

  پاسخ :با توجه به اینکه سازمان اتوبوس رانی و حمل ونقل شهرداری کاشمر جدید تأسیس میباشد و باتوجه به تغییرات شورای محترم اسلامی شهر ( دوره چهارم و پنجم ) و با توجه به اینکه احدی از اعضای شورا شهر عضو هیأت مدیره سازمان هستند و در تهیه بودجه به لحاظ بعد نظارتی نقش مستقیم دارند ،  ایشان مستقیماً بودجه را پس از تصویب هیأت مدیره و شورای به شورای اسلامی شهر تحویل نموده است ، ضمناً شهرداری سازمان مستقل دیگری ندارد و به استناد بند 5 ردیف سایر ضوابط تنظیم بودجه ، ( بخش نامه بودجه سال 97 ) سازمان مکلف بوده است تفریغ خود را تا پایان خردادماه به شهرداری تحویل نمایید تا شهرداری پس از تلفیق به همراه بودجه به شورای ارسال می نمود . ولی علی رغم اینکه عضو محترم شورای شهر در سازمان حضور داشته است ، سازمان در این خصوص کوتاهی نموده است .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید . سازمان های تابعه موظف گردیده اند حداکثر تا اول دی ماه بودجه خود را تسلیم نمایند و تفریغ خود را تا پایان 97 به شهرداری ارائه نمایند

  سوال 10 :  علت عدم رعایت اصول بودجه نویسی همچون اصل جامعیت ، شاملیت و تفصیل ، اصل تخصیص ، اصل تحدی بودن هزینه ها

  پاسخ :شهرداری های کشور تهیه و تنظیم بودجه را صرفاً بر اساس بخشنامه ابلاغی وزرات کشور انجام می دهند و امکان تغییر یا اصلاح در بخشنامه وجود ندارد و همچنین بودجه تهیه شده توسط وزارت کشور ثبت میشود ، شهرداری کاشمر هرساله بودجه را بر اساس بخشنامه بودجه سنواتی و مطابق با فرم های سامانه بودجه تهیه می نماید .  کل اصول بودجه نویسی در بودجه سنواتی شهرداری رعایت گردیده است در صورت وجود مصداق مراتب اعلام تا پس از بررسی اعلام نمایید ، ضمناً تنظیم بودجه بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری ها (ماده 28) دقیقاً وفق مقررات تهیه و تنظیم گردیده است .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید . متن ماده 28

  هرگونه اصلاح در نظام تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ، صرفاً بر اساس ابلاغ وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) امکان پذیر است . لذا شهرداری ها موظفند در سال 1396 بودجه خود را در قالب بودجه برنامه ای (موضوع دستور العمل اصلاحی روش تنظیم بودجه شهرداری ها که در  سال 1379 توسط وزرات کشور به شهرداری ها ابلاغ شده است ) تهیه و تدوین نماید

  مستندات :

  1- تعریف اصل بودجه

  2- ماده 28 بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداری های کشور

  سوال 11 :دلیل جابجابی در ردیف های بودجه ای که نوعی تخلف محسوب می شود

  پاسخ :در بودجه سنواتی شهرداری در ردیف های بودجه سنواتی شهرداری جابجایی صورت نگرفته است . ضمناً به استناد ماده 28 آیین نامه مالی شهرداری ، شهرداری اختیار دارد در هر ردیف بودجه ای تا 10درصد جابجایی انجام دهد و همواره درصد فوق مدنظر بوده و رعایت شده است .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1- بخشنامه بودجه در خصوص اختیار شهردار در زمینه تقلیل یا افزایش 10% اعتبارات مصوب در بودجه

  2- ماده 28 آیین نامه مالی شهرداری ها

  سوال 12 : در صورت درآمد و هزینه ارائه شده تا بهمن ماه در برخی از ردیف های هزینه ای مشخص گردیده که بیش از مصوبه شورای اسلامی اعتبار تخصیص یافته و هزینه شده که هر گونه تحدی از اعتبارات مصوب مستلزم طرح در شورا و اخذ مجوز از شورا می باشد . از شهرداری محترم تقاضامندم مستندات قانونی خود در مورد ردیف های هزینه ای که تحدی پیدا کرده اند را به همراه مستندات و ریز اسناد مثبته خرج کرد 5 میلیارد تومان اسناد خزانه داری داری در 6 ماهه دوم سال 96 را به صورت مکتوب ارائه دهند

  پاسخ :

  همانگونه که مستحضر میباشد هیچ یک از شهرداری های کشور نمیتواند دقیقاً بر اساس سرفصل بودجه و براساس پیش بینی ، عملیات انجام دهد از جمله دلایل آن اولاً درآمد های شهرداری ها موارد مختلفی من جمله اوضاع اقتصادی ، درآمد محلی ، کمک های دولت بستگی دارد ، ثانیاً قانون گذار با علم به این موضوع در ماده 28 آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداران هر شهر اختیار کاهش یا افزایش را تا میزان 10درصد را به شهرداری اعطا نموده است ضمناً یادآوری میشود این شهرداری تا بهمن ماه مورد سوال آن شورا جمعاً به مبلغ  17.958.236.900 ریال جابجایی هزینه انجام شده است که در جمع بودجه پیش بینی تقریباً معادل 5 درصد میباشد .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1- احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر

  سوال 13 :

   شهرداری محترم گزارش جامعی به همراه مستندات و ریز اسناد مثبته خرج کرد 5 میلیارد تومان اسناد خزانه داری در 6 ماهه دوم سال 96 را به صورت مکتوب ارائه دهند

  پاسخ :احتراماً : ابلاغ اعتبار شماره 1129678 مورخه 28/12/1395 با عنوان سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور که براساس مساعدت همه جانبه آقای دکتر بنیادی نماینده محترم شهرستان بعمل آمده مبلغ /50،000 میلیارد ریال از طریق طرح های تملک دارایی به شهرداری اختصاص که در بین شهرداری های هم درجه کل کشور بعنوان تنها شهرداری بوده است که توانسته است با پیگیری مستمر این اعتبار را اخذ نماید.

  یاد آوری می گردد اعتبار فوق تحت ضوابط خاص و نظارت صد درصدی سازمان مدیریت و برنامه  بودجه صورت می گیرد که کلیه مدارک به پیوست تقدیم می گردد.

   ضمناً ناظر هزینه کرد اعتبارات طرح تملک دارایی دیوان محاسبات شهرداریهای کشور می باشد.

   یاد آور می گردد طی مراتب به شورای محترم اسلامی شهر اعلام گردیده است .

  ضمناً کلیه هزینه کردها براساس مفاد آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده و اسناد و مستندات آن در امور مالی شهرداری موجود می باشد . درصورت نیاز دستور فرمایید حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر کاشمر جهت رؤیت اسناد به شهرداری مراجعه فرمایند.

  ضمناً کلیه هزینه کردها براساس مفاد آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده و اسناد و مستندات آن در امور مالی شهرداری موجود می باشد . درصورت نیاز دستور فرمایید حسابرس رسمی منتخب شورای محترم اسلامی شهر کاشمر جهت رؤیت اسناد به شهرداری مراجعه فرمایند.%

  در تاریخ 97.02.13 دیوان محاسبات در شهرداری حاضر و کلیه اسناد و خزانه اسلامی را بررسی نمودند

  مستندات :

  1- نامه در خصوص حسابرسی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال 1395 که بر اساس تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور توسط حسابرسان اداره نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی انجام گرفته است .

  2- گزارش حسابرسی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال 1395

  3- نامه شهرداری به شورای اسلامی شهر در خصوص پروژه های توسعه شهری

  4- صورتجلسه شماره 176

  5- نامه سازمان برنامه و بودجه کشور

  6- دستور جناب دکتر نوبخت در هامش نامه شماره ک 755 مورخه 02/11/95 دکتر بنیادی در خصوص 23 پرژه توسغع شهری

  7- نامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

  8- نامه 96 به معاونت محترم توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی از شهرداری کاشمر

  9- جدول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری کاشمر

  10- جدول مبلغ تخصیص اسناد خزانه به اشخاص حقوقی و حقیقی

  11- فرم معرفی نماینده و نمونه امضای اشخاص مجاز دستگاه اجرایی در دستگاه اجرایی ملی

  12- خلاصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1395

  13- گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی اشخاص حقوقی و حقیقی

  سوال 14 :

  شهرداری محترم مصوبه شورای شهر مبتنی بر تأیید طرح مطالعاتی پارک بانوان را به صورت مستند ارائه دهند

  پاسخ :

  1- به استناد ردیف 3103 پروژه های عمرانی شهرداری مطالعه پارک بانوان در بودجه سال 1395 مبلغ 500 میلیارد تومان در ردیف 35000 پروژه های عمرانی مبلغ 2800 میلیارد در ردیف 35000 پروژه های عمرانی سال 97 به همراه طرح مطالعاتی مربوطه به مبلغ 1000 میلیارد ریال تصویب شده است

  2- ضمناً به استناد تبصره 7 مصوبه شماره 1026 شورای محترم شهر و شماره 739 و مصوبه بودجه سال 95 اجازه هزینه کرد به شهرداری داده شده است .

  2-                               هر طرحی من جمله طرح مطالعاتی پارک بانوان در صحن علنی شورا تصویب گردید برای شهرداری به منزله تأیید ( تهیه طرح ، انتخاب مشاور ، هزینه کرد و .... ) میباشد

  مستندات :

  1- مصوبه بررسی لایحه بودجه سال 1396

  2- مصوبه بررسی لایحه بودجه سال 1395

  3- پرینت سامانه یکپارچه بودجه شهرداریها و دهیاریها در خصوص پروژه پارک بانوان - طرح مطالعاتی پارک بانوان ، مسکن مهر ، دهکده گردشگری و پسماند سال 95 و 96 و 97

  4- نامه مدیرکل دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در خصوص بررسی و تأیید فاز 1 پروژه های بوستان ناحیه ای اراضی مسکن مهر و بوستان ظلع شمال میدان مطهری + 1 نسخه از صورتجلسه مورخ 11/08/95 در همین رابطه

  5- نامه 1395 در خصوص دعوت به جلسه بررسی طراحی بوستان ناحیه ای اراضی مسکن مهر و طرح ساماندهی بوستان ضلع میدان مطهری

  6- نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارائه طرح در کمیسیون ماده 5 و اخذ تأییده شورای ترافیک

  سوال 15 :و سوال 18 :

  شهرداری محترم گزارش کاملی از فعالیت های صورت گرفته در جهت تحقق مورد سوم از شانزدهمین صورتجلسه مطرح شده در دوره پنجم شورای اسلامی در تاریخ 7 آذرماه سال 1396 مبنی بر موارد 6 گانه کمیسیون حمل و نقل را ارائه دهند و علت عدم خدمات دهی به نقاط کور شهر را به صورت مستند بیان کنند

   18. شهرداری محترم گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب نسبت به مصوبه سیزدهمین جلسه شورای پنجم در تاریخ 96/08/16 به صورت زیر ارائه دهد .

  ( مقرر شد شهرداری نسبت به ارائه طرح ساماندهی فضای تبلیغاتی ایستگاه های تاکسی و مینی بوس شهری به شورای شهر اقدام و سپس از طریق آگهی مزایده اقدام کنند

  مستندات :

  1- نامه ریاست محترم شورای شهر ، صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر با محوریت حمل و نقل

  2- نامه ریاست محترم شورای شهر ، مبنی بر واگذاری فضای تبلیغاتی تبلیغاتی ایستگاه های تاکسی و مینی بوس شهری

  3- نامه طرح هوشمند سازی 133

  4- قرارداد فی مابین شهرداری و کانون آگهی و تبلیغات تاک

  5- طرح استفاده از ایستگاه های اتوبوس و تاکسی جهت تبلیغات محیطی

  6- تصاویر مربوط به ایستگاه های تاکسی و مینی بوس در سطح شهر

   

  در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت مصوبه سیزدهمین صورتجلسه شورای اسلامی که بنا بر پیشنهاد 15شهرداری کاشمرمبنی واگذاری بخش تبلیغاتی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس و اتوبوس شهری و پیشنهاد تهیه طرح مذکور و ارجاع به شورای اسلامی به اطلاع می رساند در ابتدا کانون آگهی و تبلیغات تاک طرحی جهت استفاده ازفضاهای پیرامون ایستگاههای (اتوبوسرانی و مینی بوس شهری) جهت تبلیغات ارائه و شهرداری این طرح را جهت تصویب و واگذاری به ایشان، به شورا ارائه نموده است که جهت بررسی بیشتر و ارائه طرح جامعتر و کاملتر ونیزبا برگذاری مزایده به بخش خصوصی واگذار گردد. که در زمان سرپرستی قبلی این طرح بامشورت شهردارمحترم به واحد روابط عمومی شهرداری واگذار گردیده است که باتوجه به حجم بالای فعالیتهای کاری ونیاز به تحقیقات بیشتربه سال جدیدموکول گردیده است.ولی از ابتدای سال 97 با تهیه عکسهایی که به پیوست می باشداز محل ایستگاههای شهری و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف هر ایستگاه ونیزنیازبه افزایش تعدادآنها براساس نیازشهروندان برنامه ریزیهایی صورت گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

  1-برنامه ریزی درجهت راه اندازی پایانه های ورودی وخروجی درمبای شهرکاشمربه منظورساماندهی واستقرارکلیه خودروهای مسافربرروستاها وشهرهای همجواروحومه ونیزایجادپایگاه مناسبی جهت استقراررانندگان ومسافران ونیزبسترمناسبی جهت تبلیغات محیطی

  2-اصلاح ساختارایستگاههای شهری وبالابردن کیفیت آنهابه منظورایجادرغبت بیشتربرای استقرارمسافران وخودروهای ناوگان مسافربری شهری

  3-مناسب سازی وضعیت ظاهری ایستگاههای مستقرفعلی سطح شهر

  4-آماده سازی فضاهای داخلی ومحوطه پایانه مسافربری شهرداری جهت بهینه سازی  ترددوخدمات دهی به مسافران وتبلیغات محیطی

  علیهذاباتوجه به مطالب فوق سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشمربرآن است که ازاین بخش به نحواحسن استفاده نماید.به نحوی که دربودجه 1397بخشی ازدرآمدسازمان رابه این مهم اختصاص داده است که انشاءاله بابرنامه ریزیهای انجام گرفته وهمیاری اعضاءمحترم شورادرتصویب بودجه سازمان بزودی تحقق خواهدیافت.

  امادرخصوص موضوع 6گانه مصوبه شانزدهم شورای محترم اسلامی به شرح ذیل توضیحاتی ارائه می گردد:

  1-درخصوص اجرای طرح هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل شهری که مقررگردیده بودبصورت پایلوت فعلاتاکسی بی سیم 133برنامه ریزی واقدام گرددبه اطلاع می رساندکه سرکارخانم دکتررمضانی ازاساتیدمحترم جهاد دانشگاهی باهماهنگی مسئول محترم کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی ،مسئول تهیه طرح گردیده وپروژه تحقیقاتی آن تهیه که به پیوست می باشدولی ازآنجائیکه اجرای طرحهای هوشمند سازی نیازبیشتری به بررسی ودقت نظرداردپس ازطی مراحل تحقیقاتی  بزودی اقدام خواهد شد.

  2- لباس فرم مخصوص جهت پرسنل تاکسی 133 خریداری و هم اکنون کلیه رانندگان در حال استفاده هستند.

  3- درخصوص درخواست کارت خوان برای خودروهابا توجه به نیاز به بالا بودن تراکنش روزانه مالی دستگاه کارت خوان اختصاص می یابدکه با پیگیریهای صورت گرفته فعلا مقدور نیست و این مهم در طرح هوشمند سازی ناوگان و پرداخت الکترونیکی پیش بینی وقابل اجرایی است .

  4- در خصوص تمهیدات لازم جهت پوشش دهی ناوگان حمل و نقل در نقاط کور شهری به اطلاع می رساند در سالهای 94 و 95 با توجه به تقاضای شهروندان، مناطقی شناسایی و تعداد سه دستگاه مینی بوس در دو نوبت سرویس دهی برنامه ریزی و انجام گرفته است که به شرح(1- امام موسی صدر و گلشنتوسط مینی بوس های  اقایان پاسبان و نجار و 2-سلمان فارسی و کمربندی نسیم و ..... توسط اقایان یعقوبی و امجدیان و 3-در منطقه سلطانیه باقری و فاطمیه اقایان علی امجدیان و محمد رضا فروغی ) فعال بوده اند. ولی پس از گذشت چند ماه و بدلیل عدم استقبال شهروندان و عدم صرفه اقتصادی برای رانندگان مذکور تعطیل شده است .ولی بر اساس جلسات برگزار شده که اولین آن با حضور مسئول کمیسیون حمل و نقل شورا و برخی دیگر از اعضای محترم شورای اسلامی در بهمن ماه 96 در محل شورای اسلامی برگزار گردیده و نماینگان مینی بوس داران محترم در آن جلسه حضور داشته اند پیشنهاد  شده است که الف- شهرداری دو دستگاه مینی بوس اجاره و در مناطق کور فعال سازی نماید ولی با مخالفت رانندگان و برخی اعضای شورای اسلامی مواجه شده است ب- پیشنهاد شده است کلیه رانندگان مینی بوس در جلسه آتی دعوت و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

  در مرحله دوم جلسه ای در محل سالن کنفرانس شهرداری با حضور رانندگان مینی بوس و ریاست محترم شورای اسلامی شهر و مسوول محترم کمیسیون حمل و نقل ودیگرمسئولین ذیربط برگزار و پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات ذیل مطرح شده است

  الف- رانندگان جهت خدمات دهی درمناطق کورپیشنهاد ماهیانه مبلغ یک ملیون و دویست هزار تومان به صورت یارانه و کرایه هر نفر 300 تومان دریافت نمایند.

  ب-ریاست محترم کمیسیون حمل ونقل شوراپیشنهادمبلغ ماهیانه یک میلیون تومان ودریافت کرایه200تومان ازهرمسافررامطرح می نمایند که جلسه جهت بررسی بیشتروتبادل نظرتوسط مسئول محترم کمیسیون  بدون هرگونه مصوبه ای به اتمام می رسدوبه دلیل ترافیک بالای کاری ایام پایانی سال به سال جدیدموکول می گردد.وازابتدای سال جدیدوتغییرمدیریت سازمان بطورجدی این بحث درحال پیگیری است که ازاهم آن مسئول محترم کمیسیون شورا درجریان هستندوبزودی جلسه نهایی آن برگزارواعلام نتیجه خواهدشد.

  درخصوص مطالب فوق باید به این نکته توجه شودکه ازتعداد24دستگاه مینی بوس واگذارشده درسال 1388به بخش خصوص واخذتعهد5ساله که باتصویب شورای محترم اسلامی انجام گرفته است بااتمام تعهدمدت زمان قیدشده همکنون تعداد15دستگاه فعال هستندکه درحال حاضرتعداد10دستگاه آن درخیابان امام خمینی وتاایستگاه پایانی چهارده معصوم ومسکن مهر1008واحدی ومسیربلوارسیدمرتضی فعال هستندو5دستگاه دیگردرمسیرخیابان قائم به روستای فدافن و...کارمی کنندومابقی به دلیل عدم صرفه اقتصادی وبالابودن استهلاک خودروها به دلیل فرسودگی ،گاها فعالیت داشته وروزانه صرفا باسریسهای دربستی ویاسرویس مدارس روزگارمی گزرانند.اما درسال جدیدبابرنامه ریزیهای صورت گرفته قراراست تدابیربهتروجامعتری که برخی ازآنهادرسطرهای فوق بیان شداقدامات قابل توجهی خواهدشد.

  ضمنا تعدادسه دستگاه اتوبوس شهرداری ازسال 1393تاکنون جهت سرویس دهی به مناطق کم برخورداروحومه شهری برنامه ریزی ودرحال انجام وظیف هستندکه درآمدمتوسط ماهیانه تمامی آنهاحداکثربه مبلغ ،000،12000ریال می باشدکه فقط هزینه روغن وسرویسکاری دستگاههای مذکورمی گردد وسایرهزینه ها توسط شهرداری پرداخت می گردد.خطوط فعالیت به شرح ذیل می باشد:

  خط1:روستاهای بالاولایت شامل فرگ،فرح آباد،کاژغونه،عارف آباد،تربقان ؛فرتقه خیابان قائم ومیدان مرکزی تاانتهای دانشگاهها وبرعکس روزانه سرویس دهی می شود.

  خط2:میدان آزادی بلوارجمهوری میدان سینا سایبان سازان چهارده معصوم بلوارتعاون بلوارشفا وبلوارمعلم بلوارجمهوری ودادگستری ومیدان آزادی سرویس دهی می کند.

  خط3:میدان آزادی میدان شهیدغلامی بلوارسیدمرتضی دانشگاهها وامامزاده سیدمرتضی ع وبلعکس سرویس دهی می کند.لازم به ذکراست که سرویسهای دربستی وپوشش دهی خط یک درمواقع موردلزوم توسط خط 3انجام می گیرد.

  هرهفته نیزدرروزجمعه جهت رفاه حال نمازگزاران یکدستگاه بصورت رایگان مسافرین رابه مقصدمی رسانند.ودرکلیه مناسبتهای ملی ومذهبی نیزخدمات رایگان به شهروندان توسط ناوگان اتوبوسرانی انجام می گیردکه خودشایان ذکری است.

  5-همانطورکه دربالا به آن اشاره شدسازمان اتوبوسرانی پیشنهادتعدادچهار پایانه ورودی وخروجی به شورای ترافیک شهرستان داده است که طرح اجرائی آن توسط کارشناسان محترم شهرسازی درحال تهیه است ومقدمات اولیه آن نیزانجام گرفته که به محض تصویب اجرائی شده وضمن بهره مندی تاکسیداران ودیگراعضاء ناوگان حمل ونقل محترم ازخدمات این ایستگاههاازترافیک بافت مرکزی ومشکلات عدیده آن کاسته خواهدشد.وکمک شایانی به این بخش خواهدشدوناگفته نماندکه بازرسی سازمان هم همه روزه درحال بازرسی وکنترل این بخش نیز می باشد 

  محمدعلی نجار

  سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشمروحومه

   

  سوال 16 :

   شهردار محترم نحوه اطلاع رسانی به مردم همراه با مستندات را در مورد مصوبه پنجمین جلسه شواری پنجم در را به صورت مکتوب گزارش دهد

  پاسخ :

  جناب آقای خباززاده

  ریاست محترم شورای اسلامی شهر کاشمر

  سلام علیکم 

  احتراماً در رابطه با نتیجه مصوبه شورای محترم اسلامی در خصوص اختصاص 7 درصد ما به التفاوت دریافتی عوارض نوسازی سال 96 نسبت به سال 95 به عنوان جایزه برای تشویق شهروندان به استحضار میرساند همانگونه که اطلاع دارید دفترچه ارزش معاملاتی ملاک عمل عوارض نوسازی سال 96 نسبت به سال گذشته بین 30 تا 60 درصد کاهش داشته که سال گذشته گزارش آن به حضور اعضای محترم شورا اعلام گردید و در همین راستا شورای محترم درخواست شماره 7739/37/96 مورخه 23/08/1396 شهرداری مبنی بر یکسان سازی سرجمع عوارض نوسازی و بهاء خدمات پسماند سال 96 با سال 95 را تصویب نمودند و با عنایت به این مصوبه ، اختلاف وصولی دو سال اخیر به حداقل رسید با عنایت به توضیحات فوق الذکر و با توجه به وصولی عوارض نوسازی در سال 95 مبلغ /900 747 323 12 ریال و در سال 96 مبلغ /900 575 509 9 ریال عملاً درآمد نوسازی افزایش نداشته و مابه التفاوتی برای اختصاص جایزه تشویقی حاصل نشده است  .

  مزید استحضار وفق دستورالعمل بودجه سنواتی سال 97 بهاء خدمات مدیریت پسماند میبایست عیناً دریافت گردد که تاکنون شورای محترم برای اجرای این قانون به شهرداری اذن لازم را نداده و بدیهی است این مهم در حیطه مسئولیت پاسخگوئی شورای اسلامی شهر خواهد بود بدین لحاظ است که قسمت اعظم درآمدهای عمومی بابت این مهم تحقق نمیابد .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1- نامه 96 به ریاست شورای اسلامی شهر

  2- نامه شماره 673 در هامش به شهرداری کاشمر

  3- بند 5 مصوبه شورا به شماره 470

  4-گزارش فیش های پرداخت شده -  سیستم نوسازی

  سوال 17 :

   شهرداری محترم مصوبات شورای شهر مبنی بر صدور مجوزهای تهاتر با شهرداری های مجاور را ارائه دهد

   در خصوص معامله و تهاتر با شهرداری‌های شهرهای هم‌جوار  مصوبه شورای شهر مبنی بر انجام توافقات با شهرداری‌ها را داریم و تاکنون نیز با شهرداری ریوش، انابد و خلیل‌آباد قراردادهایی درزمینهٔ تهاتر انجام دادیم که عمده توافقات در این زمینه  بحث قیر و ماشین‌آلات بوده، به‌طوری‌که در ریوش تهاتر خریدوفروش ماشین‌آلات انجام دادیم در انابد هم ماشین‌آلات به‌صورت اجاره انجام‌ شده که بر اساس آئین‌نامه شهرداری مبالغ کمتر از بخش خصوصی بوده و در همه این موارد صرف و صلاح شهرداری رعایت شده است

  مستندات :

  1- ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها

  2- مصوبه شورا شماره 34 بند 10 پیشنهاد شماره 1

  3- تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های مشترک و بهره مندی از تولیدات کارخانه آسفالت فی مابین شهرداری ها کاشمر ، انابد ، خلیل آباد

  4- توفق نامه به موضوع تهاتر قیر و آسفالت – ماشین آلات و ادوات عمرانی – گل  و گیاه – خرید سنگ لاشه مابین شهرداری کاشمر و انابد

  5- نامه در خصوص قیر مشارکتی و تحویل آسفالت فی مابین شهرداری کاشمر و شهرداری ریوش

  6- صورتجلسه تحویل قیر مشارکتی و تحویل آسفالت فی مابین شهرداری کاشمر و ریوش

  سوال 19 :

  شهرداری محترم گزارش مستندی از اسناد مثبته ماده 16و 17 قانون شهرداریها در بودجه سال 95 و بودجه سال 96 ارائه دهند

  پاسخ سوال 19 :

  اینجانب از تاریخ شهریورماه بعنوان شهردار کاشمر شروع بکار نمودم و همچنین شورای محترم اسلامی از نیمه دوم سال فعالیت خود را شروع کرده است . لذا گزارش ماده 16 و 17 درخصوص نیمه دوم سال 96 جهت استحضار شورا بشرح ذیل تقدیم حضور می گردد :

    به استناد بخشنامه بند 7 فصل سوم ضوابط بخشنامه بودجه سال 96 ارسالی وزارت کشور ، دو درصد اعتبارات جاری شهرداری برای مواد 16 و 17 تخصیص یافته است که در جلسه 165 مورخ 95/12/18 شورای محترم اسلامی شهر در آلبوم بودجه تصویب شده است.

     ضمناً علیرغم اینکه به استناد بند 7 مصوبه شورای شهر کل هزینه کرد بودجه سال  1396 با رعایت ضوابط  کلاً به اینجانب تفویض اختیار گردیده بود ولی به جهت احترام به شورای محترم دوره پنجم مجدداً مجوزهای هزینه کرد اخذ گردیده است .

    الف :  ضمناً در مورد هزینه کرد ماده 16 که تماماً از آن شورای محترم مجوز اخذ شده است ( دوبرگ مکاتبات شهرداری برای اخذ مجوز پیوست می باشد .)

     ب : درخصوص هزینه کرد ماده 17 :

      به استناد ماده 44 آیین نامه امور استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 1381شهرداری موظف گردیده است که کلیه امکانات رفاهی کارکنان عزیز و گرامی شهرداری را تهیه و پرداخت نماید که این مورد دقیقاً وفق مقررات اقدام گردیده است .

  ضمناً کلیه هزینه کردها براساس مفاد آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده و اسناد و مستندات آن در امور مالی شهرداری موجود می باشد . درصورت نیاز دستور فرمایید حسابرس رسمی منتخب شورای محترم اسلامی شهر کاشمر جهت رؤیت اسناد به شهرداری مراجعه فرمایند.

  از طرفی در بند 4 فصل سه بخشنامه بودجه سال 96 به شهرداریها اختیار داده شده است تا ضمن پرداخت کمک نقدی و غیرنقدی به پرسنل عزیز شهرداری ، معادل 20% افزایش نسبت به سال قبل نیزبه افزایش در بخشنامه در نظر گرفته شده است

  مستندات :

  1- مصوبه بررسی لایحه بودجه 96

  3-                                                               نامه شماره درخواست مساعدت اداره ورزش و جوانان در خصوص شرکت تیم تکواندو بانوان در مسابقات قهرمانی

  - نامه مساعدت مالی به جهت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و بازارچه هنر

  1-                                                               4- نامه شماره 906درخواست انجمن قرآن جوانان مهدیه جهت تأمین بخشی از هزینه های برگزاری جشن

  سوال 20 :

  پاساژ شهرداری به عنوان یک سرمایه شهرداری در جهت کسب درآمدهای پایدار چند صباحی است که در دوره مدیریت شهری جناب مهندس سلیمانی طبقه های فوقانی و تحتانی ان تخلیه شده و طبقه اول آن نیز کاملاً از رونق افتاده است در حالی که شورای اسلامی شهر کاشمر در دوره چهارم و دوره پنجم طی مصوباتی که به شرح ذیل اعلام میشود جهت تعیین وضعیت این پاساز به شهرداری تذکر داده و تاکنون هیچ اقدامی در جهت انجام مصوبات شورای شهر از طرف این نهاد صورت نگرفته است لطفا شهردار محترم فقط مستندات کتبی خود را در جهت آماده کردن این پاساژ برای کسب درآمدهای پایدار به شورای شهر ارائه دهد .

  مصوبه ( جلسه 142 شورای چهارم )

  مصوبه ( جلسه 144 شورای چهارم )

  مصوبه ( جلسه 144 شورای چهارم )

  مصوبه ( جلسه 19 شورای پنجم )

  پاسخ سوال 20 :

  جناب آقای مهندس خباززاده

  ریاست محترم شورای اسلامی شهر کاشمر

  موضوع : گزارش مجتمع تجاری شهرداری

  به استحضار می رساند یکی از مباحث قابل طرح در حوزه شهرداری ها استفاده از ظرفیت شهر در جهت حمایت از کالای ایرانی و قشر ضعیف جامعه می باشد

  با توجه به رجوع کسبه از پاساژ شهرداری و شکایت از پایین بودن فروش و تخلیه نمودن تعدادی از کسبه طبقه پایین که باعث سردی فروش در پاساژ شده بود ، شهرداری تصمیم گرفت که رونق دوباره به پاساژ ببخشد در این راستا کسبه باقیمانده را در طبقه همکف ساماندهی و طبقه پایین را به فروشگاه زنجیره ای تبدیل نماید.

  در این خصوص پس از بررسی ها ، طبقه پایین پاساژ شهرداری مورد مطالعه قرار گرفت و با شرکتهایی که توان رقابت در سطح ملی را دارند گفتگو صورت گرفت . شرکت مورد نظر در ابتدا فروشگاه زنجیره ای با ما بود که پس از رضایت و توافقات اولیه بدلیل اینکه پروسه تخلیه در حدود یک سال به درازا کشید ، شرکت باما از عقد قرارداد منصرف و گفتگو  و رایزنی با شرکت رفاه شروع شد.

  پیرو مصوبات شورای محترم اسلامی شهر و پس از رایزنیهای شفاهی و تلفنی با مسئولان فروشگاه رفاه ، نهایتأ با فروشگاه زنجیره ای رفاه توافقات اولیه صورت گرفت ، که درنامه کبتی رسمی به شرکت رفاه در قالب آمادگی شهرداری کاشهر برای راه اندازی شعبه ای از فروشگاه ارسال گردد.که همزمان پیگیری های تلفنی نیز انجام می شد و در 9/96 اولین نامه رسمی فروشگاه جهت همکاری به شهرداری فکس گردید.در مورخه مجدد نامه به فروشگاه با عنوان درصد همکاری ارسال گردد. فروشگاه نظر مثبت به پیشنهاد شهرداری با 2 درصد از فروش پس از تجهیز و تحویل در نمود.در بهمن ماه کارشناسان فنی فروشگاه از تهران برای بررسی موقعیت و بررسی سازه مجتمع به کاشمر مراجعه نموده و گزارشی جامع تهیه نمودند.

  با توجه به اینکه در اظهارات تلفنی اعلام نموده حجم و ترافیک کارها در قبل از سال 97 بسیار بالا می باشد ادامه مراحل همکاری را به بعد از سال 97 موکول نمودند . در تاریخ باز هم با رایزنهایی تلفنی نامه ای پس از بررسی و کارشناسی ملک با عنوان موارد و جزئیات تجهیز به شهرداری فکس شد و  پیرو همین نامه در به صورت تلفنی مدارکی از مالکیت مجتمع درخواست نمودند که پس از چند روز به فروشگاه ارسال گردید است .که در همین فاصله زمانی همچنان بصورت تلفنی با مسئولان رفاه برای انعقاد قرارداد و فرستادن نماینده و کارشناسان برای اصلاح مجتمع ادامه دارد. امید است که در حداقل زمان این مهم به نتیجه برسد.

  در خصوص طبقه مثبت علیرغم اینکه متقاضانی برای مطب ، دفاتر شرکت ، دفتر شورای حل اختلاف و000 داشته است ولی شورای محترم در نامه ( به پیوست ) تأکید بر استفاده بعنوان مهمان سرا شهرداری را داشت است.

  ضمنأ تمامی اسناد و نامه نگارها به پیوست به حضور ارسال می گردد

  مستندات :

  1- نامه شرکت فروشگاه های زنجیره ای (احسان اردستانی) به شهرداری در خصوص ملزومات و اعمال تغییرات و انجام اصلاحات عمرانی ، معماری و تأسیسات جهت تأسیس فروشگاه رفاه

  2- نامه مبنی بر واگذاری مکان در خیابان امام خمینی 6 به مدیریت محترم فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان خراسان رضوی

  3- نامه سرپرست فروشگاه های رفاه استان خراسان اعلام آمادگی جهت راه اندازی فروشگاه رفاه در محل خیابان امام خمینی (ره) 6 و پرداخت 1.5% فروش و اعلام نظرات در خصوص امکانات لازمه در فروشگاه رفاه

  4- نامه شهرداری مبنی به همکاری با مشارکت حداقل 2 درصدی ( مصوبه شماره 19 شورای اسلامی شهر )

  5- نامه سرپرست فروشگاه های رفاه استان خراسان اعلام آمادگی جهت راه اندازی فروشگاه رفاه با موافقت با پیشنهاد مشارکت 2%

  6- نامه ریاست محترم شوری شهر در 95 بارگشت به مورخ در خصوص نامه شماره 78 مورخ ریاست محترم دادگستری شهرستان کاشمر طبقه فوقانی مجتمع تجاری شهرداری  

  سوال 21 :

  شهردار محترم مستندات کتبی و قانونی خود را در مورد مغازه های تجاری تاسیس شده در لاین کندرو ضلع غربی بلوار سید مرتضی اعم از مصوبه شورای ترافیک ، موافقت نامه اداره اوقاف ، تاییدیه اداره ثبت اسناد و طرح مطالعاتی مصوبه شورای  شهر را ارائه دهند . ( احداث مغازه های تجاری در طرح پیش بینی شده است .

  پاسخ :

  احتراماً همانطور که استحضار دارید وفق ماده 90 قانون شهرداری مصوبات شورا پس از طی مراحل قانونی توسط شهرداری لازم الاجراست .

  لذا شورای محترم اسلامی شهر بطور خاص در بند 7 صورتجلسه شماره 159 طرح شهرداری به طول 200 متر ساماندهی واحدهای کسبی مستقر در لاین غربی را که سابقا چند دهه رابطه موجر و مستاجر با شهرداری داشته اند مصوب نموده است .

  پروژه مذکور از ریز پروژه های طرح بزرگ 70 هکتاری بلوار سید مرتضی (ع) می باشد که مشاوردر سال 87 در طرح مصوب ساماندهی واحدهای تجاری را در منتهی الیه بلوار طراحی نموده مراتب تهیه تصویب آن توسط شهرداری وقت با مشاور ذیصلاح طی گردیده و توسط استانداری طی نامه شماره ابلاغ گردیده است .

  اداره محترم اوقاف به عنوان مدعی علیه شهرداری طرح شکایت و پس از طی دو مرحله رسیدگی در دادگاههای بدوی و تجدید نظر استان رای حاکمیت شهرداری با عنایت به سابقه وجود غرفه های قدیمی که توسط شهرداری به اجاره داده شده و معاینه محل صادر گردیده است .

  اراضی مربوط به بلوار سید مرتضی (ع) وفق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری متعلق به شهرداری میباشد که سهم سرانه خدمات شهرداری در تفکیک جنگل بین اوقاف و منابع طبیعی از جمله حقوق مسلم شهرداری است .

  و مطابق تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری ها نیز اراضی بلوار سیدمرتضی (ع) متعلق به شهرداری میباشد و همچنین بر اساس ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به بهسازی غرفه ها اقدام نموده است .

  سوابق 20 تا 30 ساله غرفه های اجاره ای نامناسب و نازیبا مستقر در بلوار مذکور خود به عنوان یک معضل شهری قلمداد بوده که از جمله ضرورت های ورود شورا اسلامی شهر بدین مهم بوده است که تشخیص قضایی طبق آراء صادره خود مبین جایگاه محق بودن شهرداری در این موضوع است .

  اعتبارات سنواتی بلوار سیدمرتضی (ع) نیز خود مبین تأمین اعتبارات زیر پروژه های طرح مصوب و مستند مکفی در خصوص اجرای پروژه بوده است

  مستندات

  - بند 7 مصوبه 159 جلسه شورای اسلامی

  2- بند 8 مصوبه جلسه 146

  3- تبصره 7 مصوبه بودجه سال 96 شهرداری در

  4- تامین اعتبار به میزان 14 میلیارد ریال در بودجه سال 96 و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

  5- ابلاغ اجرای طرح بلوار سید مرتضی (ع) طی نامه توسط مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

  6- صورتجلسه و قرداد تحویل جنگل سید مرتضی (ع) به میزان 54 هکتار به تاریخ

  7- حکم دادگاه کاشمر ( شعبه اول دادگاه عمومی ) موضوع رد شکایت اداره اوقاف کاشمر

  8- حکم دادگاه تجدید نظر استان ( شعبه 13 دادگاه ) موضوع رد دادخواست تجدید نظر اداره اوقاف کاشمر

  9- مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان موضوع ابلغ پلان هندسی و ترافیکی بلوار سید مرتضی (ع)

  10- فهرست مستأجرین سابق غرفه ها

  سایر توضیحات  :

  1- ساماندهی دکه ها و غرفه های تجاری با قدمت 20 ساله در محل اجرای طرح امری اجتناب ناپذیر بوده

  2- افزایش سطح خدمات و توسعه زیرساخت های گردشگری از راهبردهای توسعه شهری است .

  3- ایجاد تعادل در هزینه های جاری نگهداری جنگل و سایت غربی بلوار سیدمرتضی (ع) از ضرورت های اجتناب ناپذیر بوده است .

  اعضای محترم دارای سابقه و شهرداران محترم عضو شورا مستحضر هستند که هزینه های خدماتی شهرداری در سیدمرتضی (ع) ماهیانه با حدود 20 نفر نیروی انسانی و قریب به 500 میلیون ریال هزینه های تحمیلی به شهروندان و شهرداری است.

  پروژه تعریف شده مصوب شورا با ایجاد یکصد نفر اشتغال مستقیم و برآورد درآمدزایی ماهیانه 500 میلیون ریال در فازنهایی نسبت به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه ایفای نفش خواهد نمود

  سوال 22 :

  شهرداری محترم مستندات قانونی خود در مورد پروژه عمرانی آسفالت قسمتی از ضلع غربی بلوار سید مرتضی ( داخل جنگل ) که خارج از محدوده خدماتی شهرداری می باشد را به شورا ارائه دهند

  پاسخ :

  احتراماً ؛ ضمن قرائت موادی از قانون تعریف حریم و محدوده مصوب 14/10/84 با عنایت به مستندات و ضروریات و بر اساس تبصره 7 مصوبه جلسه شماره 165 مورخ 18/12/95 به شرح ذیل

  تبصره هفت: باتصویب این بودجه شهرداری می تواند ضمن رعایت آیین نامه های مالی درچارچوب اجرای اهداف تعریف شده وپروژه های مصوب اقدامات لازم را بعمل آوردونسبت به هزینه

  مستندات :

  1-مصوبه شورا مبنی بر موافقت با تحویل جنگل

  2- صورتجلسه تحویل جنگل سیدمرتضی

  3- تبصره 7 مصوبه بودجه سال 96 جلسه 165 م

  4- تأمین اعتبار در بودجه 96 به میزان 600 میلیون ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  5- تأمین اعتبار در بودجه 97 به میزان 9000 میلیون ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  شهرداری با توجه به تأمین اعتبار در بودجه سال 96 به میزان 600 میلیون ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداریها ؛ شهرداری بر اساس ماده 23 آیین نامه مالی که شهرداری را مکلف کرده بودجه مصوب شورای اسلامی را در محل های تعیین شده هزینه نماید و نسبت به اجرای پروژه اقدام کند ، و با عنایت به اینکه در بودجه های سنواتی تأمین اعتبار که در سامانه بودجه ثبت شده ، شهرداری نسبت به اجرای پروژه اقدام کرده است

  ماده 23 آین نامه مالی شهرداری :  بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام‌ شود همراه با برآورد
  مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود
  و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراء‌است

  قابل ذکر است شهرداری در سال 93 طی صورتجلسه و قرارداد جنگل سیدمرتضی (ع) را تحویل و با عنایت به ضرورت ایجاد زیرساخت های سایت سیدمرتضی (ع) و بر اساس مستندات ذیل نسبت به اعیان سازی جنگل در راستای امکان استفاده از ظرفیت جنگل برای زائرین و همشهریان اقدام کرده است .

  همچنین طبق طرح ساماندهی بلوار سیدمرتضی به کمربندی مجموعه سیدمرتضی (ع) برای هدایت ترافیک از داخل جنگل مدنظر قرار دارد .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1-مصوبه شورا مبنی بر موافقت با تحویل جنگل

  2- صورتجلسه تحویل جنگل سیدمرتضی ع

  4-      تبصره 7 مصوبه بودجه سال 96 جلسه 165

  سایر توضیحات :

  1- با توجه به تحویل جنگل به شهرداری و انجام هزینه برای نگهداری و موقعیت مناسب جنگل در مجاورت امامزاده سیدمرتضی (ع) ، هدف گذاری شهرداری ایجاد شرایط بهره وری مفید و مؤثر از جنگل در راستای ایجاد زیرساخت های رفاهی زائرین و شهروندان عزیز میباشد .

  2- ارتقاء سطح ایمنی ترافیک عبوری از سایت سیدمرتضی (ع) و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی به شهر

  3- امکان دسترسی مناسب به جنگل به منظور بهره برداری مناسب از امکانات و فضای تفرجگاهی موجود

  4- تعریف طرح های ترافیکی محدوده امامزاده سیدمرتضی (ع) طبق طرح و خلاف ماشین از محدوده اطراف امامزاده ع

  5-   تقویت شبکه ترافیکی محدوده در ارتباط با شهر و همچنین طرح های توسعه شهر

  سوال 23 :

   کلیه مستندات جاده کاشمر – عطائیه ( اعم از طرح مطالعات مصوب ، طرح ترافیکی مصوب ، طرح زیست محیطی ، مصوب شورای شهر ، هرگونه قرارداد با اداره راه  و شهرسازی و همچنین نحوه کارکرد که به چه شکل با شرکت ها یا افراد کار واگذار گردیده است ) ؟

  پاسخ :

  احتراماً با توجه به مستندات و ضروریات ذیل و با عنایت به تأمین اعتبار در بودجه سال 95 به میزان 2500 میلیارد ریال و در بودجه سال 96 به میزان 2500 میلیون ریال و براساس تبصره 7 مصوبه بودجه سال 95 و 96 به شرح ذیل

  تبصره هفت: باتصویب این بودجه شهرداری می تواند ضمن رعایت آیین نامه های مالی درچارچوب اجرای اهداف تعریف شده وپروژه های مصوب اقدامات لازم را بعمل آوردونسبت به هزینه

  و با تخصیص اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی استان ابلاغ طی نامه شماره 2244سازمان برنامه و بودجه استان ، شهرداری مطابق با آیین نامه معاملاتی نسبت به اجرای پروژه اقدام کرده است همچنین صورتجلسه تصویب طرح در کمیسیون راهداری استان طی نامه شماره ابلاغ شده است .

  قابل ذکر است شهرداری به منظور استفاده از ظرفیت های دولتی علاوه بر تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی طی دیدار دکتربنیادی با وزیر محترم راه و شهرسازی و مهندس حسن نیا معاون محترم وزیر جهت تخصیص قیر و احداث پل ورودی دستور لازم صادر که به منظور احداث پل و تأمین اعتبار سرپرست دفتر نگهداری ابنیه فنی وزارت راه طی نامه شماره موضوع را جهت برآورد اعتبار لازم به اداره کل راهداری استان منعکس کرده است .

  کلیه اسناد و هزینه های پروژه آماده ارائه که خلاصه هزینه ها و نحوه کار نیز به شرح پیوست میباشد .

  مستندات :

  1- تأمین اعتبار در بودجه 95 به میزان 2500 میلیون ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  2- تأمین اعتبار در بودجه 96 به میزان 2500 میلیون ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  3- تبصره 7 مصوبه بودجه سال 95

  4- تبصره 7 مصوبه بودجه سال 96

  5- تأمین اعتبار دولتی براساس ابلاغ موافقت نامه به شماره 2244 ماز محل طرح اصلاح و بهسازی معابر و شبکه حمل و نقل شهری ( تصویر پیوست )

  6- صورتجلسه کمیسیون تخصصی راهداری ، موضوع تصویب طرح های کمربندی شمالی و ورودی شمالی شهر کاشمر به شماره ابلاغ

  7- دستور وزیر محترم راه و شهرسازی در هامش نامه شماره 97004178 مورخه 20/01/97 دکتربنیادی

  8- دستور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی در هامش نامه شماره 2534 مورخه دکتربنیادی

  9- نامه شماره 2سرپرست دفتر نگهداری ابنیه فنی وزارت راه موضوع احداث پل و 45.2 کیلومتر از مسیر ورودی

  10- برآورد هزینه های اجرای طرح

  11- تفاهم با اداره راه و شهرسازی در خصوص تأمین قیر محور به صورت مشارکتی مربوط به سال 94

  سایر توضیحات :

  1- یکی از مهم ترین شاخص های توسعه شهری وضعیت مناسب ؛ ورودی های شهر میباشد که تأثیر زیادی در دیدگاه و باور زائرین و مسافرین از شهر ایجاد میکند .

  2- مهمترین دلیل ساماندهی ورودی ها ، افتخار میزبانی از حدود 3 میلیون زائر طی سال میباشد .

  3- علاوه بر حضور 3 میلیون زائر ، وجود تفرجگاه منتطقه زیبای کوهسرخ باعث گردیده در ایام خاص تردد بسیار بالای در محور وجود داشته باشد که ضرورت ساماندهی ورودی را چند برابر کرده است

  4- ارتقاء سطح ایمنی ترافیکی در ورودی های شهر در راستای حفظ جان و مال شهروندان و زائران

  1-      کمک به اجرای طرح های آینده نگر در سایت سیدمرتضی (ع)

  سوال 24

   گزارش کامل از روند شکایات مربوط به مالکین زمین پارک موتوری شهرداری و شاکیان و اقدامات صورت گرفته از طرف شهرداری

  پاسخ :

  شایان ذکر است مالک زمین پارک موتوری همانگونه که از نام آن مشخص است ، شهرداری میباشد که دارای سند ماده 147 بوده طی سوال به غیر نسبت داده شده است که گاهی بر خلاف مصالح و منافع عمومی و مخل منافع شهر و شهروندان می باشد . 

  علی ایحال با توجه به رد شکایت اوقاف در دادگاه تجدیدنظر استان تا این مرحله احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظرتقدیم گردیده است .

  همچنین مجددا توسط اداره اوقاف طرح دعوی مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد

  مستندات :

  1- احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر

  2- گزارش واحد حقوقی

  سوال 25 :

  شهردار محترم گزارش کاملی از قراردادهای منعقده اجرایی و مطالعاتی با پیمانکاران به همراه مستندات و مصوبات شورای شهر ، تاریخ مصوبه شورا ، تاریخ درج آگهی روزنامه و سایر اسناد مزایده و مناقصه را به صورت کامل ارائه دهند

  پاسخ :

  چنانکه مستحضر می باشید گزارش کاملی از تمام قراردادها ( قراردادهای اجرایی ، مطالعاتی ) و مستندات آن ، مصوبات شورای شهر یا تاریخ مصوب ، تاریخ درج آگاهی و سایر اسناد مزایده و مناقصه از مصادیق حسابرسی می باشد به استناد بند 30 ماده 80 قانون شوراها ، شورای اسلامی شهر اختیار تام دارد تا حسابرس رسمی   ( عضو انجمن حسابداران رسمی کشور ) را به شهرداری جهت حسابرسی معرفی نمایند که این مهم توسط شورای شهر اجرا و شرکت پاسارگاد با مصوبه شورا انتخاب و تایید نموده است شورای اسلامی شهر می تواند از حسابرس منتخب خود گزارش کار بخواهد با توجه به اینکه اسناد و پیوست های مربوط بیش از 2000 برگ می باشد و خروج اسناد از شهرداری قانونی نمی باشد فلذا دعوت میگردد بررسی اسناد در محل شهرداری انجام شود .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1- کلیه مستندات مورد درخواست بالغ بر 2000 برگ آماده ارائه میباشد .

  سایر توضیحات :

  شهرداری با امعان نظر به تبصره های 7 ذیل مواد 95 و 96 اختیار انجام معاملات وفق آیین نامه مالی را دانسته علی رغم این مهم شهرداری کلیه جلسات کمیسیون معاملات مربوطه و شورا نماینده ای نیز جهت شرکت در کمیسیون معاملات تعیین نموده است را به حضور نماینده و یا نمایندگان شورا انجام داده است

  سوال 26 :

  شهردار محترم کلیه مستندات مربوط به واگذاری پارک جنگلی ، مصوبات شورا ، طرح های مطالعاتی و قراردادهای پیمانکار مربوطه را ارائه دهد

  پاسخ :

  احتراماً در سال 93 به استناد ماده 147 قانون برنامه پنجم و براساس مصوبه شورای اسلامی در جلسه 266 مورخ مرداد 91 موضوع تحویل جنگل و با پیگیری انجام شده و نهایتاً طی صورتجلسه شهرداری جنگل را بامساحت حدود 54 هکتار از منابع طبیعی تحویل گرفت ، با عنایت به ضرورت ساماندهی و ایجاد شرایط بهره وری از جنگل شهرداری اقدامات لازم جهت تأمین زیرساخت های گردشگری و زیارتی را مبذول داشته است بر همین اساس در بودجه سال 96 و 95 اعتبار لازم پیش بینی و در سامانه بودجه سازمان شهرداریها ثبت شده است ، عملیات انجام شده شامل آبیاری جنگل و تجهیز ، حفر و جابجایی چاه موتور میباشد .

  *ضمناً کلیه هزینه کرد بر اساس مفاد آیین نامه مالی معالاتی شهرداری وفق مقررات هزینه گردیده است و اسناد و مستندات ان در امور مالی شهرداری موجود می باشد در صورت نیاز دستور فرمائید ، حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر جهت روئیت اسناد به شهرداری مراجعه نماید

  مستندات :

  1- مصوبه شورای اسلامی در جلسه 266 مورخ مرداد91 موضوع تحویل جنگل از منابع طبیعی

  2- صورتجلسه و قرارداد تحویل جنگل

  3- تأمین اعتبار در بودجه سال 96 به میزان 600 میلیون ریال

  4- تبصره 7 مصوبه بودجه سال 96 جلسه 165

  سایر توضیحات :

  1- ایجاد زیرساخت های لازم خدماتی در جهت خدمت تقویت هویت مذهبی ، فرهنگی و گردشگری شهر کاشمر با توجه به مجاورت جنگل با امامزاده سیدمرتضی و برخورداری اراضی درختکاری و موقعیت خاص

  2- حفظ و توسعه کلیه امکانات و جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی و تبدیل این بخش به عنوان یکی از بخش های اصلی درآمدزایی شهرستان و استفاده از آن در تقویت پیوند با سایر همشهریان

  3- تأکید بر حفظ محیط زیست در راستای توسعه اکوسیستم با حفظ فضای سبز جنگل

  4- تقویت شاخص های گردشگری

  5- غنا بخشیدن به حوزه های زیارت از طریق توسعه مجموعه زیارتگاه

  6- تأکید مضاعف بر حفظ محیط زیست در راستای توسعه اکوسیستم

  7- رونق بخشیدن به صنایع و خدمات مربوط به زیارتی و گردشگری

  8- ایجاد پایگاه طبیعت گردی

  9- تشویق و حمایت از ایجاد تأسیسات اقامتی و تفرجگاهی

  ب – اهمیت :

  1- اصلی ترین قابلیت توسعه شهرستان در بخش گردشگری

  2- کاشمر دومین شهر زیارتی استان و چهارمین شهر زیارتی کشور و افتخار میزبانی از حدود 3 میلیون زائر

  3- وجود مجموعه امام زاده اعظم سیدمرتضی (ع) به عنوان بزرگترین مجموعه زیارتی گردشگری در منطقه ترشیز بزرگ و قرارگیری در نقطه مرتفع و ایجاد منظر مناسب

  4- واقع شدن شهرستان در مسیر تردد زائرین علی بن موسی الرضا (ع)

  5- برخورداری از ظرفیت های تاریخی شهرستان – حوزه های پرسابقه دینی ، مذهبی و فرهنگی – وقف – مشارکت در امور اجتماعی و خیریه – اقلیم و منابع طبیعی ( وجود پهنه های سبز در درون محدوده برای جذب گردشگران مسافران داخلی و خارجی سوال 27 :

  صورت دریافتی و خرید قیر از زمان شروع به کار شهردار محترم و متراژ انجام شده با ذکر محل های مربوطه را ارائه دهد

  پاسخ :

  1- از نیمه دوم سال 1396 ( شروع به کار اینجانب در دوره جدید ) کلاً معادل 88.113تن قیر توسط شهرداری خریداری و حمل گردیده است .

  میزان 46.7 تن قیر نیز از اداره کل راه و شهرسازی تحویل شهرداری گردیده است .

  مجموع قیرهای وارده از مهرماه 96 تا پایان اردیبهشت ماه 97 میزان میباشد .

  2-میزان آسفالت تولید شده توسط کارخانه آسفالت شهرداری تاکنون 5.8239 تن بوده که سطحی معادل 57676 مترمربع را پوشش داده است

  مستندات :

  1- فهرست پروژه های آسفالت سال 96

  2- گزارش میزان دریافت و خرید قیر در سال 96

  سؤال 28 :

  مدارک و اسناد اجرای پروژه سینما و هزینه های انجام گرفته را به صورت مستند ارائه دهید

  پاسخ :

  احتراماً با عنایت به اینکه ساختمان سینما در تصرف هلال احمر قرار داشت و به مدت 15 سال بلااستفاده بود و در واقع شهروندان عزیز از یک فرصت فرهنگی محروم بودند لذا شهرداری در راستای تأمین زیرساخت ها و برنامه های فرهنگی و ایجاد امکان گذراندن اوقات فراغت شهروندان ، نسبت به تحویل سینما از هلال احمر اقدام که نهایتاً در سال 93 موفق به تحویل آن گردید . سینما در سال 93 دارای 3 مصوبه برای تحویل و تأمین اعتبار بهسازی است ، همچنین در سال 96 و 97 دارای ردیف اعتباری ثبت شده در سامانه بودجه سازمان شهرداریها میباشد .

  پس از گذشت 2 ماه از افتتاح سینما ایران شهرداری کاشمر تعداد 7 فیلم روز سینما کشور به نمایش گذاشته شده است که به تعداد : مصادره 41 اکران – فلیشاه 27 اکران – جشن دلتنگی 4 اکران –لاتاری  34 اکران – خجالت نکش 7 اکران – لانه زنبور 8 اکران – به وقت شام 17 اکران – در سینما اکران گردیده است . که تعداد 11145 نفر اکران چند فیلم اکران شده استفاده نموده اند که بر مبنای بلیط به ارزش 3 و 5 هزار تومان مبلغ 511.350.000 ریال درآمد توسط سامانه ترشیز تیکت و واریز به حساب شهرداری گردیده است . که از مبلغ ذکرشده 50% سهم شرکت پخش فیلم می باشد .

  با توجه به قرارگرفتن سینما ایران در لیست گروه درجه 2 سینماهای کشور مصوب به بلیط مبلغ 5 هزار تومان میباشد و در روزهای سه شنبه در کل کشور سینماها به صورت نیم بهاء ارائه خدمات مینماید

  مستندات :

  1- مصوبه شورای اسلامی در جلسه 31 مورخه 17/02/93 موضوع تحویل سینما

  2- مصوبه شورای اسلامی در جلسه 35 موضوع تخصیص اعتبار به میزان 2 میلیارد ریال

  3- مصوبه شورای اسلامی در جلسه 58 موضوع پرداخت 92 میلیون ریال به هلال احمر

  4- تأمین اعتبار بودجه در سال 96 به میزان 2 میلیارد ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها

  5- تأمین اعتبار بودجه در سال 97 به میزان 2 میلیارد ریال و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها

  6- کلیه اسناد هزینه های مربوط به سینما قابل ارائه میباشد که خلاصه هزینه ها به شرح

  6-      جدول میزان استقبال شهروندان و درآمد شهرداری از محل سینما

  سایر توضیحات :

  1- سینما یکی از ضروری ترین و مهمترین فضاهای فرهنگی برای جامعه شهری میباشد .

  2- ایجاد فضای مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان

  1-  3- تقویت فعالیت های جاذب جمعیت در جهت ایجاد سرزندگی و پویایی شهری

  سؤال 29 :

  1-  مستندات وتوافقات مربوط به شرکت طرف قرارداد در ستاد باز آفرینی و میزان دریافتی ها از دولت و پرداختی ها به شرکت در قالب ستاد باز آفرینی را ارائه دهید؟

  پاسخ :

  درخصوص ستاد باز آفرینی شهرداری هیچ قراردادی  با اشخاص حقوقی و حقیقی منعقد ننموده است.

  فعالیت ستاد بازآفریندی درتاریخ شهریور 95 آغاز گردیده است و ستادی متشکل از دستگاههای دولتی و به ریاست فرماندار محترم می باشد و ماهیت کار آن سیاست گذاری و پشتیبانی است و قراردادی در قالب ستاد منعقد نشده است.

  قراردادهای مربوطه ستاد نیز مربوط به تجهیزات و تدارکات و اجاره مکان های استقرار در محلات هدف می باشد

  سوال 30 :

   کلیه مستندات مربوط به کمربندی شمالی (اعم از طرح مطالعاتی مصوب ، توافق با منابع طبیعی طرح ترافیکی ، طرح زیست محیطی مصوب و توافق با اداره راه و شهرسازی ) راه ارائه دهید

  پاسخ :

  کمربندی شمالی به طول 5.13 کیلومتر میباشد که قسمتی اول آن به طول 5 کیلومتر تا دانشگاه آزاد اسلامی و ادامه آن منطق بر کمربندی شمالی و غربی مسکن مهر می باشد .

  مطالعه فاز اول آن به طول 5 کیلومتر انجام گردیده و در مرحله آغازین اقدام میباشد .

  طی مراتب پروژه ، با توجه به دستور معاون وزیر راه و شهرسازی طی سفر به شهرستان در معیت نماینده محترم مردم شریف شهرستان ضرورت دارد .

  مزید استحضار قسمتی از کمربندی شمالی به طول حدود 500 متر که در ابتدای مسیر بوده و بازوی میدان جدید الاحداث ورودی و محل دسترسی به سایت زندان و سایت مجتمع صنعتی کارگاهی و مشاغل مزاحم و سایر تأسیسات و تجهیزات شهری مانند : میدان بار و ...... میباشد در حد عملیات خاکی انجام شده و حجم عملیات انجام شده نیز در قالب اضافه کار باند دوم محور ورودی شرقی پیش بینی شده است حجم عملیات فعلی درسقف اعتبار 50 میلیارد + 20 میلیارد ریال اضافه کار تأمین شده توسط مدیرکل راه و شهرسازی و استاندار محترم و معزز قراردارد .ناظر پروژه ورودی نیز دفتر فنی استانداری و قراردادهای پیمانکاری حجمی آن نیز با تأیید دفتر فنی استانداری پس از رسیدگی پرداخت شده است

  مستندات :

  1- صورتجلسه کمیسیون تخصصی راهداری موضوع تصویب اجرای طرح کمربندی شمالی

  2- دستور وزیر راه و شهرسازی در هامش نامه شماره 72 مورخ 04/05/95 دکتر بنیادی

  3- دستور آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در هامش نامه شماره 96400 مورخ 16/06/96

  4-                                نامه منابع طبیعی برای کمربندی شمالی استعلام مسیر و جریمه مربوط به مراتع

  5-

  1

   

   

  7رأی

  بمنظور بررسی نامه های واصله به شورای شهر   مقرر شد جلسه ای بصورت فوق العاده   درروز چهارشنبه مورخ 23.3.97 ساعت    17 ( پنج بعدازظهر)درمحل دفتر   شورای شهربرگزارگردد

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 4 ماه پیش